გაუსური გადარეცხვა – ფონის გადარეცხვისთვის (ობიექტის გამოსაჩენად)